Clessidra (Singapore) Pte. Ltd.

StoreItalia
Downtown Gallery #01-36/37/38
6 Shenton Way, Singapore 068815
Tel:+65 9658 3987

+65 9658 3987

Contact Us